• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد هیجانات تحصیلی (پیشرفت) پکران و همکاران 2002، 75 سوالی

دانلود پرسشنامه استاندارد هیجانات تحصیلی (پیشرفت) پکران و همکاران ۲۰۰۲، ۷۵ سوالی Standard questionnaire پرسشنامه هیجانات تحصیلی، توسط پکران و همکاران (۲۰۰۲) طراحی شده و هیجانات مثبت و منفی را می سنجد. این مقیاس دارای ۷۵ گویه و دارای سه بخش هیجان­ های کلاسی، یادگیری و امتحان است. دو بعد هیجان­ های مثبت (دارای سه خرده­ مقیاس لذت، امیدواری و غرور) و هیجان­ های منفی (دارای پنج خرده­ مقیاس خشم، اضطراب، شرم، ناامیدی ...