• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد هدف سازمانی

دانلود پرسشنامه استاندارد هدف سازمانی Standard questionnaire پرسشنامه استاندارد اهداف سازمانی، توسط اسلامی (۱۳۹۳) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۸ سوال و سه مولفه می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (اهداف تعیین شده از طرف مافوق تا چه اندازه برای شما قابل قبول است ؟) به سنجش اهداف سازمانی می پردازد. روایی و پایایی پرسشنامه هدف سازمانی روایی ابزار جمع آوری داده اعتبار یا روایی با این مسئله ...