• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد نگرش مدیران نسبت به تنوع فرهنگی

دانلود پرسشنامه استاندارد نگرش مدیران نسبت به تنوع فرهنگی Standard questionnaire پرسشنامه نگرش مدیران نسبت به تنوع فرهنگی ، پرسشنامه ای محقق ساخته است. این مقیاس دارای ۱۵ گویه می باشد که با یک مقیاس لیکرت شش درجه­ ای (اصلا تا بسیار زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۶ است. با سؤالاتی مانند: (حضور دانش آموزان از مذاهب مختلف در کنار یکدیگر فرصتی است جهت کارایی فعالیتهای آموزشی.) نگرش مدیران ...