• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد نوآوری

دانلود پرسشنامه استاندارد نوآوری Standard questionnaire پرسشنامه نوآوری در شرکت، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای 15 گویه و 5 مولفه می باشد و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) که هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است و با سؤالاتی مانند: (تاکنون تلاش شده است تا قیمت های مناسب و مقطوعی برای محصولات این شرکت تعیین شود.) نوآوری در شرکت را ...