• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد ناگویی خلقی تورنتو (TAS-20) برای کودکان ریف و همکاران 2006

پرسشنامه استاندارد ناگویی خلقی تورنتو (TAS-20) برای کودکان ریف و همکاران ۲۰۰۶ پرسشنامه استاندارد ناگویی خلقی تورنتو (TAS-20) برای کودکان، توسط ریف و همکاران (۲۰۰۶) با هدف ارزیابی توانایی شخص در بروز احساسات طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال و سه مولفه می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (اغلب برایم مبهم است چه احساسی دارم.) به سنجش ناگویی خلقی پردازد. روایی و پایایی پرسشنامه ناگویی ...