• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی

دانلود پرسشنامه استاندارد مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی Standard questionnaire پرسشنامه مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی، پرسشنامه ای محقق ساخته است. این مقیاس دارای ۷۱ گویه و دارای ۴ مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت شش درجه ­ای (اصلا تا بسیار زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۶ است. با سؤالاتی مانند: (توانایی انجام دادن کار گروهی در محیطی با تنوع قومی را دارم.) مهارت های مدیریت تنوع ...