• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه سیستم مدیریت دانش

دریافت پرسشنامه استاندارد و آماده با عنوان سیستم مدیریت دانش در سازمان معرفی پرسشنامه شیوه نمره گذاری شیوه نمره گذاری این پرسشنامه از نوع طیف لیکرت می باشد که امتیازات مربوط به هر گزینه در جدول ارائه شده است. روایی و پایایی پرسشنامه روایی این پرسشنامه با استفاده از روش نظر مصححان محاسبه و قابل قبول گزارش شد. برای بررسی پایایی از روشهایی مانند اعتبار آزمون مجدد، فرم‌های موازی، دو نیمه کردن آزمون و آلفای کرونباخ ...

پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش فونگ و چی 2009

دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش فونگ و چی 2009 Standard questionnaire پرسشنامه مدیریت دانش توسط فونگ و چی در سال ۲۰۰۹ ساخته شده است. این مقیاس دارای ۴۲ گویه و ۵ مولفه است با یک مقیاس لیکرت شش درجه ­ای (کاملا مخالف تا کاملا موافق) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (کارکنان مشخصی در محل کار مسئول کسب دانش از منابع خارجی هستند.) مدیریت دانش را ...