• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد محتوای کیفیت اطلاعات

دانلود پرسشنامه استاندارد محتوای کیفیت اطلاعات Standard questionnaire پرسشنامه محتوای کیفیت اطلاعات، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۱۷ گویه و ۳ مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (سیستم های اطلاعاتی این اداره به گونه ای طراحی شده اند که من می توانم به اطلاعات صحیح و ...