• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد فضای پذیرایی

دانلود پرسشنامه استاندارد فضای پذیرایی Standard questionnaire پرسشنامه فضای پذیرایی، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۱۲ گویه می باشد که با یک مقیاس لیکرت با سؤالاتی مانند: (شکل قرار گرفتن حمام، دستشویی، آشپزخانه و سایر اتاق های ساختمان شما چگونه است؟.) فضای پذیرایی را می ­سنجد. روایی و پایایی پرسشنامه فضای پذیرایی روایی ابزار جمع آوری داده اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری ...