• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد فرسودگی مدرسه ای سالملا- آرو و همکاران 2009

دانلود پرسشنامه استاندارد فرسودگی مدرسه ای سالملا- آرو و همکاران ۲۰۰۹ Standard questionnaire پرسشنامه فرسودگی مدرسه ای، توسط سالملا- آرو و همکاران در سال (۲۰۰۹) به منظور سنجش فرسودگی تحصیلی طراحی شده است. این مقیاس دارای ۹ گویه و سه مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت شش درجه­ ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۶ است. با سؤالاتی مانند: (احساس می کنم فعالیتهای ...