• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد عمل فکورانه داویور و همکاران 2011

دانلود پرسشنامه استاندارد عمل فکورانه داویور و همکاران 2011 Standard questionnaire پرسشنامه عمل فکورانه توسط داویور و همکاران در سال ۲۰۱۱ ساخته شده است. این مقیاس دارای ۲۵ گویه و شش مولفه است با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (به هیچ وجه تا همیشه) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (زمانیکه برنامه ای برای خود طراحی نمودم به اجرای آن اصرار دارم) عمل فکورانه را ...