• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد طلاق عاطفی محمدی و همکاران (1394)

دانلود پرسشنامه استاندارد طلاق عاطفی محمدی و همکاران (۱۳۹۴) Standard questionnaire پرسشنامه طلاق عاطفی، توسط محمدی، جوکار کمال آبادی و گلستانه (۱۳۹۴) طراحی شده است. این مقیاس دارای ۳۶ گویه و دارای ابعاد انتقاد و سرزنش، سکوت و جبهه‌گیری، واکنش عاطفی، آمیزش عاطفی، قدرت و منابع، فقدان و افسردگی و سرخوردگی، زاویه سوم، محدود کردن و مشکلات جنسی می‌باشد. هر کدام از ابعاد دارای ۴ سوال می‌باشند که با یک مقیاس لیکرت پنج ...