• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد صکوک سازمانی

دانلود پرسشنامه استاندارد صکوک سازمانی Standard questionnaire پرسشنامه صکوک سازمانی، پرسشنامه ای محقق ساخته است. این مقیاس دارای ۲۴ گویه و دارای ۶ مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (در اثر پذیرش تأمین منابع مالی با رویکرد صکوک رضایت‌مندی مشتریان افزایش چشمگیری خواهد یافت.) صکوک سازمانی را می ­سنجد. صکوک: گواهی‌هایی با ...