• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد شناسایی تقاضای پنهان مشتریان

دانلود پرسشنامه استاندارد شناسایی تقاضای پنهان مشتریان Standard questionnaire پرسشنامه شناسایی تقاضای پنهان مشتریان، پرسشنامه ای محقق ساخته است. این مقیاس دارای ۱۸ گویه می باشد که با یک مقیاس لیکرت هفت درجه ­ای (کاملا مخالف تا کاملا موافق) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (ایجاد امکان استفاده از خدمات بانکداری مخصوص گروه کودک و نوجوان) تقاضای پنهان مشتریان را می­ سنجد. شناسایی تقاضای پنهان مشتریان: مشتری از ...