• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد سبک تدریس ترجیحی دانشجویان

دانلود پرسشنامه استاندارد سبک تدریس ترجیحی دانشجویان Standard questionnaire پرسشنامه سبک تدریس ترجیحی دانشجویان توسط موسی پور و کیامنش در سال ۱۳۷۷ ساخته شده است. این مقیاس دارای ۳۹ گویه است با یک مقیاس لیکرت شش درجه­ ای (اصلا تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۶ است. با سؤالاتی مانند: (الف-برای جلب توجه از سوی دانشجویان تلاش نماید. ب- انتظار داشته باشد از سوی دانشجویان پذیرفته شود.) سبک ...