• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد سبک اسناد سلیگمن و سینگ 1992

دانلود پرسشنامه استاندارد سبک اسناد سلیگمن و سینگ 1992 Standard questionnaire پرسشنامه سبک اسناد توسط سلیگمن و سینگ در سال ۱۹۹۲ ساخته شده است. پرسشنامه سبک اسناد دارای ۱۲موقعیت فرضی (۶ رویداد با پیامد خوب و ۶ رویداد با پیامد بد) است. در هر یک از ۱۲ موقعیت فرضی آزمودنی به یک سوال باز و سه سوال بسته پاسخ می دهد. در سوال بازپاسخ، اسنادهای علی آزمودنی به سه سوال به ترتیب معرف ...