• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه رضایتمندی از خدمات بیمارستان 17 آیتمی

دانلود پرسشنامه رضایتمندی از خدمات بیمارستان 17 آیتمی Standard questionnaire (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه رضایتمندی از خدمات بیمارستان از ۱۷ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان رضایتمندی و بهبود کیفیت خدمات بیمارستان بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۴ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «ضعیف»، «متوسط»، «خوب» و «عالی» به ترتیب امتیازات ۱، ۲، ۳ و ۴ در نظر گرفته می ...