• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد درک دانشجویان پرستاری از محیط یادگیری بالینی

دانلود پرسشنامه استاندارد درک دانشجویان پرستاری از محیط یادگیری بالینی Standard questionnaire پرسشنامه درک دانشجویان پرستاری از محیط یادگیری بالینی پرسشنامه ای محقق ساخته است. این مقیاس دارای ۶۹ گویه و ۱۲ مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت شش درجه­ ای (کاملا مخالف تا کاملا موافق) و هر ماده دارای ارزشی بین ۰ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (مربی بالینی احساسات دانشجویان را درنظر می گیرد.) درک دانشجویان پرستاری از ...