• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی تحصیلی 6 سوالی

دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی تحصیلی ۶ سوالی Standard questionnaire پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دارای ۶ گویه می باشد و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (گاهی اوقات حس می کنم از چگونگی گرفتن نمرات خوب آگاهی ندارم) خودکارآمدی تحصیلی را می­ سنجد. خودکارآمدی: خودکارآمدی برای اولین بار در نظریه یادگیری اجتماعی بندورا مطرح شده و به طور ...