• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد جهت گیری اهداف پیشرفت میدگلی و همکاران (1998)

دانلود پرسشنامه استاندارد جهت گیری اهداف پیشرفت میدگلی و همکاران (1998) Standard questionnaire پرسشنامه جهت گیری اهداف پیشرفت ، توسط میدگلی و همکاران در سال (۱۹۸۸) طراحی شده است. این مقیاس دارای ۱۶ گویه و سه مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا نادرست تا کاملا درست) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (برایم مهم است که سایر دانشجویان فکر کنند ...