• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی اسپریتزر

دریافت نمونه پرسشنامه استاندارد با عنوان توانمند سازی روانشناختی نوشته شده توسط اسپریتزر و همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss پرسشنامه معرفی پرسشنامه توانمند سازی پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر ۵ بعد را مورد بررسی قرار می دهد. پرسشنامه مذکور زیر نظر استاد راهنما تغییراتی داده شده است. مولفه اعتماد حذف شده است و به جای آن مولفه مشارکت با دیگران اضافه شده است. برای این مولفه به کمک استاد راهنما ...