• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد تمرکز در کلاس از دیدگاه دانشجویان

دانلود پرسشنامه استاندارد تمرکز در کلاس از دیدگاه دانشجویان Standard questionnaire پرسشنامه تمرکز در کلاس از دیدگاه دانشجویان، پرسشنامه ای محقق ساخته است است. این پرسشنامه دارای ۲۵ گویه و ۳ عامل می باشد. هر گویه در طیف پنج قسمتی لیکرت از بی تاثیر (نمره ۱) تا خیلی زیاد (نمره ۵) مشخص کنند. این پرسشنامه با سوالاتی مانند (داشتن پایه علمی دانشجویان پیرامون مباحث ارائه شده) تمرکز در کلاس از دیدگاه دانشجویان را ...