• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد تعهد مسیر شغلی

دانلود پرسشنامه استاندارد تعهد مسیر شغلی Standard questionnaire پرسشنامه تعهد مسیر شغلی ، بر اساس مدل آدکلا ۲۰۱۱ ساخته شده است. این مقیاس دارای ۸ گویه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (کاملا مخالف تا کاملا موافق) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (من از توسعه مسیر شغلی ام با این سازمان خوشحالم.) تعهد مسیر شغلی را می­ سنجد. تعهد مسیر شغلی: موفقیت یک ...