• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد ترفیع در بازار یا صنعت

دانلود پرسشنامه استاندارد ترفیع در بازار یا صنعت questionnaire پرسشنامه استاندارد ترفیع در بازار که توسط هیوز در سال ۲۰۱۳ طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۸سوال و دو مولفه تبلیغات کیفیت ادراکی و تبلیغات کمیت ادراکی می باشد و بر اساس طیف هفت گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (تبلیغات شرکت …. بسیار متنوع و از لحاظ بار اطلاعاتی جامع می باشد.) به سنجش ترفیع در بازار می پردازد. روایی و پایایی پرسشنامه ...