• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

چک لیست بررسی صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری

دانلود چک لیست بررسی صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری چک لیست بررسی صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری، به منظور بررسی صلاحیت های بالینی دانشجویان پرستاران طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۷۷ سوال و ۴ حیطه می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (دانشجو در ابتدا با بیمار سلام و احوالپرسی می‎کند.) به سنجش صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری می پردازد. روایی و پایایی پرسشنامه بررسی صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری روایی ابزار ...