• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد بازخورد درک شده در آموزش بالینی

دانلود پرسشنامه استاندارد بازخورد درک شده در آموزش بالینی Standard questionnaire پرسشنامه بازخورد درک شده در آموزش بالینی پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۲۵ گویه و ۳ مولفه است با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (هرگز تا همیشه) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (بازخورد فورا و بلافاصله بعد از انجام هر فعالیت، به من ارائه می شد) بازخورد درک شده ...