• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد بازاریابی اجتماعی

دانلود پرسشنامه استاندارد بازاریابی اجتماعی Standard questionnaire پرسشنامه بازاریابی اجتماعی، پرسشنامه ای محقق ساخته است. این مقیاس دارای ۳۰ گویه و ۷ مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت شش درجه­ ای (نظری ندارم تا خیلی خوب) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (انطباق تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی با نیازهای شما در چه سطحی قرار دارد؟) بازاریابی اجتماعی را می­ سنجد. بازاریابی اجتماعی: بازاریابی اجتماعی ...