• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر

دریافت پرسشنامه استاندارد و آماده با عنوان امید به زندگی نوشته شده توسط اشنایدر روایی و پایایی پرسشنامه روایی و پایایی این پرسشنامه توسط استادان رشته مدیریت و مطالعه آزمایشی دانشگاه مشهد و تربیت معلم مورد بررسی و تایید قرار گرفته است (کریمیان، ۱۳۹۱). برایانت و ونگروس (۲۰۰۱ ) همسانی درونی کل آزمون را ۰۷۹۱ تا ۰۷۱۱ بدست آورده اند . شیوه نمره گذاری این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان امید ...