• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه امید به آینده

دریافت پرسشنامه استاندارد و آماده با عنوان امید به آینده معرفی پرسشنامه این پرسشنامه از ۲۴ سئوال ، سه گزینه ای تشکیل شده است . این سئوالات میزان امیدواری دانشجویان به آینده و خصایص آینده نگری آنها را می سنجد . این آزمون با استفاده از پرسشنامه های موجود و به کمک استادان راهنما و مشاور ،‌متخصصین روانشناسی و محقق ساخته شده است . این پرسشنامه در پایان نامه بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و ...