• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد امنیت سیستم مبادله الکترونیکی گلاسر 2002

دانلود پرسشنامه استاندارد امنیت سیستم مبادله الکترونیکی گلاسر 2002 Standard questionnaire پرسشنامه امنیت سیستم مبادله الکترونیکی، توسط گلاسر در سال ۲۰۰۲ ساخته شده است. این مقیاس دارای ۲۹ گویه و دارای ۵ مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (کاملا مخالف تا کاملا موافق) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (درمبادله الکترونیکی سهام اطلاعات شخصی به سرقت نخواهد رفت) امنیت سیستم مبادله ...