• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی

دانلود پرسشنامه استاندارد آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی Standard questionnaire پرسشنامه آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۱۹ گویه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (یکی از اهداف مدیریت آموزشی راهنمایی اعضای سازمان آموزشی است) آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی ...