• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر یادگیری از طریق موبایل

دانلود پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر یادگیری از طریق موبایل Standard questionnaire پرسشنامه عوامل موثر بر یادگیری از طریق موبایل پرسشنامه ای محقق ساخته است. این مقیاس دارای ۲۹ گویه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (اگر بخواهید از موبایل برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود بهره بگیریددر طول شبانه ...