• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر حضور در کلاس درس از دیدگاه دانشجویان

دانلود پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر حضور در کلاس درس از دیدگاه دانشجویان Standard questionnaire پرسشنامه عوامل موثر بر حضور در کلاس از دیدگاه دانشجویان پرسشنامه ای محقق ساخته است. این مقیاس دارای ۱۷ گویه می باشد که با یک مقیاس لیکرت چهار درجه­ ای (اصلا تا زیاد ) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۳ است. با سؤالاتی مانند: (آیا تسلط استاد بر مطالب درسی بر غیبت دانشجویان مؤثر است) ...