• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد اعتماد بین فردی

دانلود پرسشنامه استاندارد اعتماد بین فردی Standard questionnaire پرسشنامه اعتماد بین فردی، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۹ گویه و ۴ مولفه می باشد و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) که هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است و با سؤالاتی مانند: (من اکثر مشکلات کاریم را به همکارانم می گویم و با توجه به توانایی های آن ها به ...