• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد نوآوری سازمانی اتلای و اکیف

پرسشنامه استاندارد نوآوری سازمانی اتلای و اکیف (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد نوآوری سازمانی اتلای و اکیف شامل ۱۸ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). پایایی این پرسشنامه با محاسبه ی ...