• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

مقاله میکروبیولوژی مواد غذایی

دانلود مقاله میکروبیولوژی مواد غذایی Microbiology پیشگفتار میکروبیولوژی مواد عذایی را می توان به حق یکی از قدیمی ترین شاخه های میکرویولوپی قلمداد نمود. در این شاخه از میکروبیولوپی مباحث گوناگونی از از ارتباط میکروارگانیسم ها و مواد غذایی از قبیل چگونگی تولید و فرآوری برخی ا زمواد غذایی توسط میکروارگانیسم ها، نحوه فساد مواد غذایی و همچنینی میکروارگانیسم های عامل مسمومیت و عفونت های غذایی مورد مطالعه قرار میگیرند. با توجه به ای ...