• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد هزینه یابی فعالیت زمان گرا در موسسات تولیدی

دانلود پرسشنامه استاندارد هزینه یابی فعالیت زمان گرا در موسسات تولیدی Standard questionnaire پرسشنامه هزینه یابی فعالیت زمان گرا در موسسات تولیدی، پرسشنامه ای محقق ساخته است که با هدف بررسی تاثیر هزینه یابی فعالیت زمان گرا در موسسات تولیدی طراحی شده است. این مقیاس دارای ۱۵ گویه و ۴ مولفه می باشد و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) که هر ماده دارای ارزشی بین ۱ ...