• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد خودآگاهی هیجانی گرنت و همکاران (2002)

دریافت پرسشنامه استاندارد و آماده با عنوان خودآگاهی هیجانی نوشته شده توسط گرنت و همکاران 2002 شامل پرسشنامه استاندارد ، مقاله بیس ، امتیازبندی ، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه معرفی پرسشنامه استاندارد خودآگاهی هیجانی گرنت و همکاران پرسشنامه خودآگاهی هیجانی توسط گرنت، فرانکلین و لانگ فورد در سال ۲۰۰۲ ساخته شد. پرسشنامه خودآگاهی هیجانی دارای ۳۳ گویه است که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ای (از هرگز تا خیلی زیاد) خودآگاهی ...