• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه شهرت سازمانی فامبران و وان ریل

دریافت پرسشنامه استاندارد با عنوان شهرت سازمانی نوشته شده توسط فامبران و وان ریل معرفی پرسشنامه روایی و پایایی پایایی پرسشنامه شهرت سازمانی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 85/0 بدست آمده است (طالقانی و همکاران، 1391). همچنین روایی این پرسشنامه توسط اساتید تأیید شده است. شیوه نمره گذاری پرسشنامه شهرت سازمانی توسط فامبران و وان ریل (2003) تهیه شده است که مشتمل بر 26 گویه است و هدف آن بررسی میزان اعتبار سازمان به لحاظ شهرت ...