• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه کیفیت کار تیمی هوگل و گموئندن – نسخه 42 آیتمی

دریافت پرسشنامه استاندارد و آماده با عنوان کیفیت کار تیمی نوشته شده توسط هوگل و گموئندن شامل پرسشنامه استاندارد ، مولفه ، مقاله بیس ، امتیازبندی ، تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه معرفی پرسشنامه پرسشنامه کیفیت کار تیمی توسط هوگل و گموئندن (۲۰۰۱) ساخته شده است که از ۴۲ گویه و ۸ خرده مقیاس ارتباطات (۸ سوال)، هماهنگی (۴ سوال)، همکاری (۴ سوال)، توازن مشارکت (۴ سوال)، هدف گذاری (۴ سوال)، تصمیم گیری (۶ ...