• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه کیفیت تجارب یادگیری نیومن

دریافت نمونه پرسشنامه استاندارد با عنوان کیفیت تجارب یادگیری نوشته شده توسط نیومن معرفی پرسشنامه شیوه نمره گذاری و تفسیر این پرسشنامه را که نیومن (1990) ساخته است و نعامی(1388) آن را در ایران به کار برده است، پنج حیطه مختلف کیفیت تجارب یادگیری را تحت پوشش قرار می دهد(در ایران چهار حیطه آن کار شده است). این چهار حیطه شامل: 1.منابع از جمله کیفیت کتابخانه و امکانات مربوط به سایت کامپیوتری، 2.محتوا از جمله ...