• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه دیدگاه ارزشی لوزیر

دریافت نمونه پرسشنامه استاندارد با عنوان دیدگاه ارزشی نوشته شده توسط لوزیر معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای 16 سوال بوده و هدف آن ارزیابی دیدگاه ارزشی افراد (۸ مولفه) می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی این پرسشنامه با ...