• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه احترام سازمانی (organizational respect scale)

دریافت پرسشنامه استاندارد و آماده رشته مدیریت با عنوان احترام سازمانی نوشته شده توسط رامارجان بارساد و بوراک organizational respect scale معرقی پرسشنامه احترام سازمانی این پرسشنامه شیک پرسشنامه استاندارد می باشد که در سال 2008 توسط رامارجان، بارساد و بوراک طراحی و اعتباریابی شده است. تعداد سوالات پرسشنامه ۵ سوال با طیف ۵ درجه ای لیکرت از هرگز تا همیشه می باشد. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن ذکر شده است. پرسشنامه کاملا استاندارد ...