• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه کار گروهی ایوانز و جارویس

دریافت پرسشنامه استاندارد و آماده با عنوان کار گروهی نوشته شده توسط ایوانز و جارویس هدف: سنجش کار گروهی اعضاء پرسشنامه کار گروهی توسط ایوانز و جارویس (1986) ساخته شده است که از ۲۰ گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش احساسات فرد نسبت به کار گروهی بکار می رود. روایی و پایایی پرسشنامه در مطالعه ایوانز و جارویس (۱۹۸۶) ضریب آلفای کرونباخ با اجرا در ۲۶ گروه بین ۹۰ تا ۹۷ گزارش شده است ...