• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی

دریافت پرسشنامه استاندارد و آماده با عنوان جامعه پذیری سازمانی نوشته شده توسط تائورمینا معرفی پرسشنامه این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که توسط تائورمینا (۱۹۹۴) طراحی و توسط بیگلیاردی و همکارانش (۲۰۰۵) معرفی شده است. این پرسشنامه توسط نادی و همکاران (۱۳۸۸) ترجمه و اعتباریابی شده و ضریب پایایی آن برابر با ۹۰/ بدست آمده است. پرسشنامه پیش رو حاوی ۲۰ سوال جهت سنجش چهار بعد زیر است: ابعاد جامعه پذیری سازمانی: ۱- آموزشی: ...