• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

دریافت پرسشنامه استاندارد و آماده با عنوان توانمند سازی روانشناختی نوشته شده توسط اسپریتزر و میشرا معرفی پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال بوده و هدف آن سنجش توانمندسازی روانشناختی کارکنان در سازمان و ابعاد آن (شایستگی، ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری، ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری، ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻮدن و اﻋﺘﻤﺎد) است. ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) : تعداد گویه ها : ۱۵ تعداد مولفه : ۵ مولفه (شایستگی، ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری، ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری، ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻮدن و اﻋﺘﻤﺎد) روایی و پایایی : دارد شیوه نمره گذاری و تفسیر ...

پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی اسپریتزر

دریافت نمونه پرسشنامه استاندارد با عنوان توانمند سازی روانشناختی نوشته شده توسط اسپریتزر و همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss پرسشنامه معرفی پرسشنامه توانمند سازی پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر ۵ بعد را مورد بررسی قرار می دهد. پرسشنامه مذکور زیر نظر استاد راهنما تغییراتی داده شده است. مولفه اعتماد حذف شده است و به جای آن مولفه مشارکت با دیگران اضافه شده است. برای این مولفه به کمک استاد راهنما ...