• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه یادگیری سازمانی فام و اسوایرسزک 2006

دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی فام و اسوایرسزک 2006 (شامل پرسشنامه استاندارد ، مقاله بیس ، مولفه، امتیازبندی ، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه توسط فام و اسوایرسزک (2006) به منظور سنجش یادگیری سازمانی طراحی شده است. این پرسشنامه دارای 3 مولفه و 12 گویه می باشد. یادگیری سازمانی عبارت است از تمامی روشها، ساز و کارها و فرایندهایی که در درون سازمان به منظور تحقق یادگیری به کارگرفته می‎شوند. یادگیری سازمانی از ...