• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد مهارت ارتباطی

دانلود پرسشنامه استاندارد مهارت ارتباطی Standard questionnaire پرسشنامه مهارت ارتباطی در دانشجویان پرستاری، پرسشنامه ای محقق ساخته است. این مقیاس دارای ۲۸ گویه و پنج مولفه می باشد و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (هرگز تا همیشه) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (در شروع ارتباط خود را به مددجو معرفی می کنم) مهارت ارتباطی را می­ سنجد. مهارت ارتباطی: مهارت های ارتباطی به عنوان یک ...