• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد محقق ساخته عملکرد آموزشی مدیران (یزدانی نژاد، ۱۳۸۸)

دریافت پرسشنامه استاندارد و آماده با عنوان عملکرد آموزشی مدیران نوشته شده توسط یزدانی نژاد 1388 شامل پرسشنامه استاندارد امتیازبندی تفسیر و روایی و پایایی معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد محقق ساخته عملکرد آموزشی مدیران (یزدانی نژاد، ۱۳۸۸) شامل ۲۲ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به ...

پرسشنامه استاندارد آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی

دانلود پرسشنامه استاندارد آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی Standard questionnaire پرسشنامه آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۱۹ گویه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (یکی از اهداف مدیریت آموزشی راهنمایی اعضای سازمان آموزشی است) آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی ...