• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد عوامل اثرگذار بر همکاری صنعت و دانشگاه

دانلود پرسشنامه استاندارد عوامل اثرگذار بر همکاری صنعت و دانشگاه Standard questionnaire پرسشنامه عوامل اثرگذار بر همکاری صنعت و دانشگاه، پرسشنامه ای محقق ساخته است. این مقیاس دارای ۴۸ گویه و دارای ۵ مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت ۵ درجه­ ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (ایجاد دفاتر ارتباط با دانشگاه، اهمیت مراکز عالی تحقیقاتی مشترک میان ...